• image

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2019 r., a jej postanowienia dostosowane zostały do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest spółka E.D.S. BUDOWNICTWO sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (ul. Józefa Piłsudskiego 2 lok. U-1, 05-300) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438345, akta rejestrowe prowadzone przez  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Swidniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8222344106, REGON: 146373038 (dalej również jako „Spółka”, „Administrator”);

3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem wiadomości email: biuro@edes.pl z dopiskiem „Dane osobowe”.

4. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych, będących klientami, kontrahentami, adresatami korespondencji elektronicznej oraz pracownikami Administratora.

5. Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane są tylko w jasno określonych celach:

a) kontaktu pomiędzy osobą fizyczną, a Administratorem we wszystkich sprawach związanych z zawartą umową;
b) przesyłania i odbioru korespondencji e-mail;
c) rachunkowych i podatkowych, wynikających z ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych;
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora, w tym w celach windykacyjnych i do prowadzenia postępowań sądowych;
e) wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z zatrudnieniem pracowników.

Klauzule informacyjne – Prawa osoby fizycznej, której dane dotyczą

6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania od Administratora potwierdzenia ich przetwarzania oraz informacji dotyczących: celu przetwarzania, kategorii danych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przetwarzania danych, o przysługujących prawach dotyczących przetwarzania i ochrony przetwarzania danych osobowych.

7. Przysługuje Państwu prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych, które są nieprawidłowe oraz żądanie uzupełnienia danych niekompletnych.

8. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), a na Administratorze ciąży obowiązek ich niezwłocznego usunięcia w sytuacji, gdy:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b. osoba fizyczna, której dane dotyczą cofnęła zgodę na podstawie, na której opiera się przetwarzanie jej danych,
c. osoba fizyczna, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych,
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
e. usunięcie danych osobowych wymagane jest celem wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach prawa,
- powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Administratora wynikających z przepisów Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych.

9. Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

10. Mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.

11. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.

12. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w następujących okresach:
• w okresie realizacji zawartej umowy;
• w celach rachunkowych przez okres 5 lat;
• w okresie niezbędnym do dochodzenia i ochrony roszczeń, nie dłużej jednak niż to wynika z przepisów prawa
- przy czym w każdym z powyższych przypadków Administrator przetwarza wyłącznie te dane, które są mu niezbędne do wymienionych celów.

13. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

14. Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, że podjął wszelkie przewidziane prawem środki ochrony fizycznej, teleinformatycznej i organizacyjnej, zmierzające do zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

15. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania celów, dla jakich zostały zebrane.

Udostępnianie danych osobowych Klientów

16. Administrator ma prawo udostępnić Państwa dane osobowe, bez zgody tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. Sądom, organom ścigania, Komornikom).

17. Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów wykonujących na jego rzecz usługi pocztowe i przewozowe, kadrowe, księgowe i informatyczne, bądź inne niezbędne w celu realizacji zawartej umowy lub ciążących na nim obowiązków prawnych.

  E.D.S. BUDOWNICTWO spółka z o.o.


 • Plac Kilińskiego 4 lok. 7
  05-300 Mińsk Mazowiecki
 • Tel.: 798 779 778
 • Tel.: 25 749 88 72
 • Inwestycje deweloperskie


 • Tel.: 730 55 7777

 • EDES SZALUNKI Sp. z o.o.


 • Plac Kilińskiego 4 lok. 7
  05-300 Mińsk Mazowiecki
 • Tel.: 798 779 778
 • Tel.: 25 749 88 72